Reina

Wedding Cake | Hybrid

Wedding Cake | Hybrid

Price: $60.00-$375.00 THC: 21%-26%
Reina Haze | Hybrid

Reina Haze | Hybrid

Price: $60.00-$375.00 THC: 19%-24%